test Literal
Recommend
x
 
Sender
Recipient
Email text
 

Skicka
 
 

BÄTTRE SIKTNING – TIPS OCH REKOMMENDATIONER

Förbättra era processer

LIVSLÄNGD FÖR SIKTDUK

En nyckelfråga för ekonomisk silning och siktning. Korrekt dukspänning och optimal placering av sikten är viktiga överväganden för optimala prestanda. Erfarenheten visar att en sikt ska hålla (ur mekanisk synpunkt) i 500 till 600 drifttimmar. Om detta inte är fallet bör ni undersöka orsakerna. Orsakerna till förkortad livslängd för ståldukar kan vara spänningen, installationen, själva maskinen eller siktarna.

SPÄNNA SIKTAR

De minimivärden för siktspänning som anges i databladen är ungefärliga värden. Siktar som spänns enligt dessa värden får god livslängd i de flesta maskiner. För att utnyttja maskinens potential maximalt kan en individuell bedömning av spänningsvärdena vara nödvändig beroende på separeringsdata. Korrekt och jämnt spända siktar kan uppnå utomordentlig livslängd. Ju finare siktduk, desto känsligare är dukspänningsprocessen.I PRAKTIKEN HAR FÖLJANDE RIKTLINJER VISAT SIG VÄRDEFULLA:

  1. Spänn metallduken till rekommenderade värden stegvis. Öka spänningen växelvis mellan varp- och inslagsriktningarna, alltid med början från varpen.
  2. Vid spänning av fina metalldukar ska spänningen konstant kontrolleras under processen med en spänningsmätare.
 


IGENSÄTTNING AV SIKTEN

Igensättningspartiklar: Vissa partiklar är en aning för stora för att passera genom sikten och fastnar. Om mesh-värdet ökas med 5 % kan avsevärda förbättringar uppnås.
 
Partikeluppbyggnad: Delvis eller fullständig igensättning av maskorna av fina partiklar, ofta i kombination med fukt. En åtgärd kan vara att installera en metallduk med större area samt sikthjälpmedel såsom lister eller borstar. Vid installation av sikthjälpmedel, se till att den extra mekaniska belastningen minimeras så långt möjligt.

Välj en kontaktperson och skicka din fråga

Technical Sales Manager
Tel.: 704 249 9974
E-Mail

Tel.: +1 845 296 1065
E-Mail

E-Post*  
Företag*  
Namn*  
Förnamn*